Қазақстан Республикасы Конституциясының 69-бабының қолданыстағы редакциясы түсініктемелермен.

1. Қазақстан Республикасының Үкіметі өз құзыретінің мәселелері бойынша Республиканың бүкіл аумағында міндетті күші бар қаулылар шығарады.

2. Республиканың Премьер-Министрі Республиканың бүкіл аумағында міндетті күші бар өкімдер шығарады.

3. Үкіметтің қаулылары және Премьер-Министрдің өкімдері Конституцияға, заң актілеріне, Республика Президентінің жарлықтары мен өкімдеріне қайшы келмеуге тиіс.

Қазақстан Республикасы Конституциясының 69-бабына түсініктеме

69.1. ҚР Үкіметінің қаулылары-ол өз құзыретіне кіретін және республиканың бүкіл аумағында міндетті күші бар мәселелер бойынша шығаратын жоғары атқарушы органның құқықтық актілері.

ҚР Үкімет туралы Конституциялық Заңының 10-бабына сәйкес республика Конституциясының, заңдардың, Президент актілерінің, өзге де нормативтік құқықтық актілердің негізінде және оларды орындау үшін шығарылады, яғни заңға тәуелді сипатта болады. Қаулылар нормативтік (құқық нормаларын қамтиды) және жеке болуы мүмкін (нақты мәселелер бойынша қабылданады және нақты орындаушыларға жолданады, жеке қолдану актілері болып табылады). Үкімет қаулылары Үкімет мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен қабылданады және оған ҚР Премьер-Министрі қол қояды.

69.2. ҚР Премьер-Министрі Республиканың бүкіл аумағында міндетті күші бар өкімдер шығарады. Премьер-Министрдің өкімдері әкімшілік-өкімдік, жедел және жеке сипаттағы мәселелер бойынша шығарылады. Мысалы, мұндай актілерді шығару арқылы конституциялық мәртебесі жоқ лауазымды адамдар тағайындалуы және босатылуы, мемлекеттік органдардың басшыларына тапсырмалар берілуі және т. б.

69.3. Үкіметтің қаулылары мен Премьер-Министрдің бұйрықтары – бұл заңға тәуелді актілер. Нормативтік құқықтық актілер иерархиясында ҚР құқықтық актілер туралы Заңының 10-бабына сәйкес Үкіметтің нормативтік құқықтық қаулылары жетінші сатыда тұр. Олар Конституцияға, заңнамалық актілердің барлық түрлеріне қайшы келмеуі керек.

Аталған Заңның 64-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес жеке қолданудың құқықтық актісі жоғары тұрған мемлекеттік органдардың Конституциясына, заңнамасына және құқықтық актілеріне қайшы келмеуге тиіс.

Осыған байланысты Үкіметтің өкімдері мен өкімдері жоғарыда аталған нормативтік құқықтық актілерге ғана емес, республика Президентінің өкімдеріне де қайшы келмеуге тиіс.

ҚР Конституциясының 69-бабына тағы бір түсініктеме

Қазақстан Республикасы Конституциясының 69-бабы Республика Үкіметі мен Премьер-Министрі шығаруы мүмкін нормативтік актілердің түрлерін, сондай-ақ олардың міндетті күші мен басқа да заңнамалық актілерге сәйкестігін сипаттайды.

69-баптың 1-тармағы Қазақстан Республикасының Үкіметі өз құзыретіндегі мәселелер бойынша қаулы шығара алатынын айтады. Бұл қаулылар республиканың бүкіл аумағында міндетті күшке ие, бұл оларды ел аумағындағы барлық органдар мен жеке тұлғалардың орындауын білдіреді.

69-баптың 2-тармағы Республика Премьер-Министрінің республиканың бүкіл аумағында міндетті күші бар өкімдер шығаруға құқығы бар екенін белгілейді. Бұл Премьер-Министрдің Үкіметтің қызметін ұйымдастыру мен басқарудағы рөлінің маңыздылығын көрсетеді.

69-баптың 3-тармағы Үкіметтің қаулылары мен Премьер-Министрдің өкімдері Республика Президентінің Конституциясына, заңнамалық актілеріне, жарлықтары мен өкімдеріне қайшы келмеуге тиіс екенін көрсетеді. Бұл заңнама иерархиясының сақталуына және биліктің барлық деңгейлерінің іс-әрекеттерінің дәйектілігіне кепілдік береді.

Жалпы, 69-бап Қазақстан Үкіметі мен Премьер-Министрі шығаруы мүмкін нормативтік актілердің түрлерін, олардың міндетті күші мен басқа да заңнамалық актілерге сәйкестігін айқындайды, бұл атқарушы билік қызметінде құқықтық айқындылық пен келісімділікті қамтамасыз етеді.